REGULAMIN FIRMY
1. Regulamin jest własnością firmy GTW Logistic zakazuje się jego kopiowania i rozpowszechniania w całości jak i poszczególnych elementów
2. Właściciele firmy GTW Logistic zastrzegają sobie prawo do zmiany punktów regulaminu
3. O wszelkich zmianach w regulaminie informowani są pracownicy firmy a zmiany wchodzą w życie 48 godzin od poinformowania pracowników
4. Każdy pracownik ma obowiązek znać regulamin i stosować się do jego założeń
5. Podczas gry w ETS2 pracownik zobowiązany jest do przebywania na firmowym Discord
1. Osoba chcąca dołączyć do firmy musi posiadać min. 18 lat
2. Każdego pracownika firmy obowiązuje tzw. “Norma GTW” czyli minimum 10.000 km oraz 10 tras wykonanych w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc. Przy czym jedna trasa nie powinna być krótsza niż 800 km (Rynek Przesyłek) oraz 400 km (World of Truck)
3. Każdy pracownik firmy ma obowiązek posiadania specjalnego malowania na ciągniku do którego dostęp dostaje się po zakończonej pozytywnie rekrutacji oraz przedrostka wpisanego na TruckersMP: a) [GTW] - Kierowca b) [GTW-R] - Rekrut
4. Każdego pracownika obowiązuje przestrzeganie zasad TruckersMP oraz kultura osobista w trakcie gry oraz podczas przebywania na firmowych Discordzie
5. Wszyscy pracownicy firmy mają obowiązek ustawienia w grze jednostki rozliczania dystansu: kilometr [km], waluty: euro [€], jednostki zużycia paliwa: litr [l], jednostki wagi: tony [T] oraz ustawić w opcjach gry „realistyczne spalanie”
6. Osoba raz zwolniona z firmy nie ma szans na ponowne dołączenie do firmy wyjątkiem od zasady jest dobrowolne opuszczenie firmy z przyczyn osobistych
7. Rozgrywka prowadzona jest na wszystkich Europejskich serwerach
8. Kierowca powinien znać przepisy ruchu drogowego oraz przestrzegać je podczas jazdy pod szyldem naszej firmy
9. Kierowca ma obowiązek zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi w regulaminie o czym zostanie poinformowany przez właścicieli firmy
10. Na pracownika firmy za nie wywiązanie się z jego obowiązków lub inne przewinienia mogą zostać nałożone punkty karne
11. Maksymalnie pracownik może otrzymać 24 punkty. Po przekroczeniu tej liczby pracownik może spodziewać się zwolnienia w trybie natychmiastowym
12. Punkty karne resetują się 4 miesiące od otrzymania
1. Osoba chcąca dołączyć do firmy GTW Logistic spełniająca zasadę dotyczącą wieku powinna postępować zgodnie z punktami wymienionymi poniżej
2. Kandydat na Rekruta powinien udostępnić możliwość zweryfikowania swojego wieku.
3. Po zapoznaniu się z regulaminem kandydat musi zarejestrować się na stronie oraz złożyć podanie
4. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podania do firmy wynosi 2 dni robocze.
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydat na Rekruta powinien skontaktować się z osobą, która zaakceptowała podanie w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest gwarancją przyjęcia do firmy
7. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie wyklucza się pytań związanych z znajomością regulaminu
8. Po pozytywnie przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zostaje zatrudniony na okres próbny trwający 4 tygodnie
9. Okres ten może ulec zmianie w zależności od aktywności rekruta lub po decyzji właścicieli firmy GTW Logistic
10. Podczas pobytu na okresie próbnym rekrut nie ma możliwości wzięcia urlopu
11. Po pozytywnie zakończonym okresie próbnym osoba zostaje zatrudniona na stanowisko kierowcy
1. Kierowca ma prawo do urlopu nie przekraczającego okres jednego miesiąca
2. Kierowca ma obowiązek do złożenia wniosku o urlop nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.
3. Kierowca ma prawo do urlopu po upływie 3-ech miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowcy.
4. Minimalna długość urlopu wynosi 7 dni roboczych
1. Pojęcie konwój dzieli się na:
a)Spontaniczny - czyli w trakcie luźniej rozgrywki z minimum jednym kierowcą firmy GTW Logistic
b)Oficjalny - czyli zorganizowany oraz zapowiedziany z wyprzedzeniem w szczególnym dziale na forum firmy GTW Logistic przez właścicieli firmy lub przez pracownika do tego wyznaczonego
2. Na miejscu startu kierowcy powinni pojawić się z podczepionymi ładunkami, zatankowani i naprawieni
3. Parkujemy po kolei począwszy od prowadzącego do ostatniego kierowcy. Obowiązuje to w miejscu przerwy jak i po zakończeniu konwoju
4. Wyjeżdżamy z postoju w ładzie i składzie. Pierwszy wyjeżdża prowadzący
5. Osobą odpowiedzialną za konwój jest jego organizator, a kierowcy biorący w nim udział mają obowiązek stosować się do poleceń prowadzącego
6. Prędkość wyznacza pilot jednak nie powinna przekraczać 90km/h w przypadku Autostrad oraz 75km/h w przypadku landówek, a w miastach stosować się do prędkości wyznaczonych na znakach drogowych
7. Każdy kierowca zobowiązany jest do utrzymania dystansu do innego uczestnika min 100m (odległość taka, a nie inna ponieważ należy brać pod uwagę to, że komuś gra się może zaciąć)
8. Podczas trwania konwoju oficjalnego kierowcy i rekruci nie mogą grać w inne gry. Przyłapany na tym pracownik powinien liczyć się z nałożeniem na niego nagany z wpisem do akt
9. Konwój uznaje się za zakończony po otrzymaniu informacji o tym, iż wszystkie osoby oddały ładunki i zrobiły wymagane screeny
1. Każde wykonane zlecenie pracownik firmy powinien oddać na firmowym tachografie mieszczącym się pod adresem http://www.gtwlogistic.pl/gtw
2. Podstawą do zaakceptowania trasy przez dyspozytora jest zachowanie wyznaczonych wymogów
3. Do oddawanej trasy należy dołączyć 2 zdjęcia potwierdzające prawdziwość wykonywanego zlecenia tzn.
a) “Zdjęcie z F6” - potrzebne do weryfikacji tonażu przewożonego ładunku
b) “Zdjęcie z podsumowania” - potrzebne do wpisania danych w tachograf na którym oprócz czytelnych danych powinien być widoczny “TAB” oraz komenda “/time” lub “/cest-time”
4. Przykładowe zdjęcia potrzebne do poprawnego oddania trasy:


5. Maksymalny okres czasu na oddanie trasy nie powinien przekraczać 48h od momentu zakończenia trasy.
6. Jeśli dane nie będą się zgadzały wpis zostanie dodany do poprawy.
7. Kierowca ma obowiązek oddania każdej trasy na tachograf bez względu na uszkodzenia spowodowane podczas jazdy.
8. Spalanie wpisujemy tak jak jest na końcowym screenie np. 350.7. Nie zaokrąglamy tej wartości.
1. Z powodu iż firma GTW Logistic jest firmą stworzoną głównie do gry w trybie MP na każdego pracownika chcącego oddawać trasy z Single zostają nałożone następujące ograniczenia:
a) Trasy z trybu Singleplayer można oddawać dopiero po zaliczeniu “Normy GTW”
b) Każdy pracownik może oddać maksymalnie 6 tras z trybu Singleplayer w przeciągu jednego tygodnia
2. Minimalna długość trasy w trybie Singleplayer to 500 km a maksymalna 3500 km
3. Każda trasa zakończona w trybie Singleplayer powinna zostać oddana na tachograf
4. Przetrzymywanie nadmiernej liczby zrobionych tras z single będzie surowo karana
5. W trybie Singleplayer obowiązują takie same zdjęcia potwierdzające autentyczność trasy jak w trybie MP (czyt. dział VI. pkt 3.)
6. Osobie złapanej na oszustwach zostanie zabroniony tryb singleplayer
7. W przypadku niezaliczenia przez pracownika “Normy GTW” miesiąca poprzedniego jazda oraz oddawanie tras z Singleplayer zostaje zakazana na okres jednego miesiąca
8. Dozwolona jest jazda na wszystkich mapach wydanych do ETS2
9. Zakaz jazdy w trybie Singleplayer podczas trwania konwojów oficjalnych
10. W trybie Singleplayer malowanie firmowe jest nieobowiązkowe
1. Wyzwania są nieobowiązkową formą rozrywki w firmie GTW Logistic
2. Rozpiska:
a) Minimalna długość trasy z rozpiski wynosi 800 km
b) Rozpiska wykonywana jest w trybie Multiplayer
c) W przeciągu jednego tygodnia pracownik firmy może wygenerować oraz dodać maksymalnie dwie rozpiski
d) Trasę z rozpiski należy wykonywać samodzielnie (Trasa jednoosobowa)
e) Do wygenerowania trasy w grze należy użyć programu Virtual Speditor
f) Za poprawnie wykonaną trasę pracownik dostaje dodatkowe 25% od zdobytego EXP na wykonanej trasie
g) Trasę z rozpiski należy oddać poprzez wciśnięcie przycisku “Dodaj trasę” w zakładce “Rozpiska”

3. Wyzwania:
a) Wyzwania dzielą się na:
- “Wyzwanie miesięczne” (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca)
- “Wyzwanie specjalne” (ograniczony czas i nieregularne daty pojawiania się)
b) Wyzwania wykonywane są w trybie Multiplayer
c) Liczba tras do wykonania określana jest przez twórcę (minimum jedna trasa maksymalnie dwadzieścia tras)
d) Minimalna długość trasy z wyzwania określona jest w szczegółach danego wyzwania przez jego twórcę
e) Wybór ładunku określany jest przez twórcę wyzwania m.in World of Truck lub Virtual Speditor
f) Trasę z wyzwania należy oddać jako normalną trasę zaznaczająć o wyborze odpowiedniego wyzwania oraz jego typu
g) Aby trasa z wyzwania została zaakceptowana należy stosować się do wszystkich wymagań wpisanych w szczegółach jeśli takowe są (ciągnik, kolor lub rodzaj naczepy, serwer itp.)
h) Za poprawnie wykonaną trasę pracownik dostaje dodatkowe 200 EXP
i) Każdy kierowca może dać propozycję wyzwania bezpośrednio do jednego z właścicieli (określając szczegółowe informacje i idee wyzwania)

4. Special Transport:
a) Trasa z ładunkiem Special Transport nie może być modyfikowana a liczba kilometrów powinna zgadzać się z danymi z zdjęcia z rynku zleceń
b) Trasa z ładunkiem Special Transport oddawana jest jako tryb multiplayer bez minimalnej liczby kilometrów
c) Do oddawanej trasy z ładunku Special Transport należy dołączyć 3 zdjęcia potwierdzające prawdziwość wykonywanego zlecenia tzn.
- “Zdjęcie z rynku zleceń” - widoczne miasto startowe końcowe oraz dochód i liczba kilometrów
- “Zdjęcie z F6” - potrzebne do weryfikacji tonażu przewożonego ładunku
- “Zdjęcie z podsumowania” - potrzebne do wpisania danych w tachograf na którym czytelne powinny być wszystkie dane
1. Projekt Parkowanie powstaje z myślą byśmy mogli razem jeszcze bardziej doskonale pokazywać możliwość wykonywania parkowania w naszej firmie.
2. Udział w projekcie mogą wziąć pracownicy firmy GTW Logistic.
3. Udział w projekcie jest obowiązkowy.
4. Losowanie dwóch uczestników odbywa się w każdy piątek za pomocą maszyny losującej.
5. Pracownik ma 48h od ogłoszenia wyników na Firmowym Discordzie do Egzaminatorów, aby wyznaczyć dogodny termin przeprowadzenia sprawdzianu z parkowania.
6. Wykonywanie zadania oraz forma losowanie nie będzie rejestrowana poprzez nagrania.
7. Pracownik który nie zgłosi się lub nie stawi się na egzaminie będzie ponosił konsekwencje w postaci 5 punktów karnych i obowiązkowy sprawdzian znajomości regulaminu oraz parkowania.
8. Rekruci dołączający do firmy mają obowiązek zgłoszenia się do osób uprawnionych w celu sprawdzenia lub nauki parkowania. Osoby są proszone, ze względu na wysoki standard wykonywania i umiejętności parkowania przez pracowników firmy.
9. Podczas nieudanego sprawdzianu z parkowania, kierowca nie ponosi konsekwencji i zostaje na swoim stopniu.
10. Osoba oblana może się sama zapisać na poprawę u innego egzaminatora, omijając tym samym losowanie.
11. W zależności od trudności wykonywanych zadań kierowca może otrzymać rangę odpowiednią do stopnia zdania sprawdzianu projektu z parkowania. Poniżej zamieszczone stopnie możliwe do zdobycia przez uczestników projektu:
Poziom I - Młody Kierowca
Poziom II - Kierowca
Poziom III - Starszy Kierowca
Poziom IV - Patron Kierowca
Poziom V - Mistrz Kierowca
Poziom VI - Egzaminator [Poziom dla osób uprawnionych do przeprowadzania egzaminów]
12. Patron oraz Mistrz Kierowca powinien służyć pomocą młodszym osobom i może udzielać rad oraz zwracać uwagę do egzaminatorów informację o jazdach z innymi pracownikami firmy.
13. W projekcie obowiązują przepisy ruchu drogowego i obowiązek do stosowania ich.
14. Regulamin projektu może wraz z czasem zdobywać nowe punkty i być aktualizowany.