REGULAMIN

 1. Regulamin jest własnością firmy GTW Logistic zakazuje się jego kopiowania i rozpowszechniania w całości jak i poszczególnych elementów.
 2. Właściciele firmy GTW Logistic zastrzegają sobie prawo do zmiany punktów regulaminu.
 3. O wszelkich zmianach w regulaminie informowani są pracownicy firmy a zmiany wchodzą w życie 48 godzin od poinformowania pracowników.
 4. Każdy pracownik ma obowiązek znać regulamin i stosować się do jego założeń.
 5. Podczas gry w ETS2 lub ATS pracownik zobowiązany jest do przebywania na firmowym Discord.
 1. Osoba chcąca dołączyć do firmy musi posiadać min. 18 lat.
 2. Każdego pracownika firmy obowiązuje tzw. “Norma GTW” czyli minimum 10.000 km oraz 10 tras wykonanych w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden miesiąc. Przy czym jedna trasa nie powinna być krótsza niż 400 km (Rynek Przesyłek) oraz 200 km (World of Truck).
 3. Każdy pracownik firmy ma obowiązek posiadania specjalnego malowania na ciągniku do którego dostęp dostaje się po zakończonej pozytywnie rekrutacji oraz przedrostka wpisanego na TruckersMP:
  1. [GTW] – Kierowca
  2. [GTW-R] – Rekrut
 4. Każdego pracownika obowiązuje przestrzeganie zasad TruckersMP oraz kultura osobista w trakcie gry oraz podczas przebywania na firmowych Discordzie.
 5. Wszyscy pracownicy firmy mają obowiązek ustawienia w grze jednostki rozliczania dystansu: kilometr [km], waluty: euro [€], jednostki zużycia paliwa: litr [l], jednostki wagi: tony [T] oraz ustawić w opcjach gry „realistyczne spalanie”.
 6. Osoba raz zwolniona z firmy nie ma szans na ponowne dołączenie do firmy wyjątkiem od zasady jest dobrowolne opuszczenie firmy z przyczyn osobistych.
 7. Rozgrywka prowadzona jest na wszystkich Europejskich serwerach.
 8. Kierowca powinien znać przepisy ruchu drogowego oraz przestrzegać je podczas jazdy pod szyldem naszej firmy.
 9. Kierowca ma obowiązek zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi w regulaminie o czym zostanie poinformowany przez właścicieli firmy.
 10. Na pracownika firmy za nie wywiązanie się z jego obowiązków lub inne przewinienia mogą zostać nałożone punkty karne.
 11. Maksymalnie pracownik może otrzymać 24 punkty. Po przekroczeniu tej liczby pracownik może spodziewać się zwolnienia w trybie natychmiastowym.
 12. Punkty karne resetują się 4 miesiące od otrzymania.
 1. Osoba chcąca dołączyć do firmy GTW Logistic spełniająca zasadę dotyczącą wieku powinna postępować zgodnie z punktami wymienionymi poniżej.
 2. Kandydat na Rekruta powinien udostępnić możliwość zweryfikowania swojego wieku.
 3. Po zapoznaniu się z regulaminem kandydat musi zarejestrować się na stronie oraz złożyć podanie.
 4. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podania do firmy wynosi 2 dni robocze.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydat na Rekruta powinien skontaktować się z osobą, która zaakceptowała podanie w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest gwarancją przyjęcia do firmy.
 7. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie wyklucza się pytań związanych z znajomością regulaminu.
 8. Po pozytywnie przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zostaje zatrudniony na okres próbny trwający 4 tygodnie.
 9. Okres ten może ulec zmianie w zależności od aktywności rekruta lub po decyzji właścicieli firmy GTW Logistic.
 10. Podczas pobytu na okresie próbnym rekrut nie ma możliwości wzięcia urlopu.
 11. Po pozytywnie zakończonym okresie próbnym osoba zostaje zatrudniona na stanowisko kierowcy podczas trwania jednego z konwój oficjalnych.
 1. Osoba chcąca dołączyć do firmy GTW Logistic spełniająca zasadę dotyczącą wieku powinna postępować zgodnie z punktami wymienionymi poniżej.
 2. Kandydat na Rekruta powinien udostępnić możliwość zweryfikowania swojego wieku.
 3. Po zapoznaniu się z regulaminem kandydat musi zarejestrować się na stronie oraz złożyć podanie.
 4. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podania do firmy wynosi 2 dni robocze.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydat na Rekruta powinien skontaktować się z osobą, która zaakceptowała podanie w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest gwarancją przyjęcia do firmy.
 7. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie wyklucza się pytań związanych z znajomością regulaminu.
 8. Po pozytywnie przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zostaje zatrudniony na okres próbny trwający 4 tygodnie.
 9. Okres ten może ulec zmianie w zależności od aktywności rekruta lub po decyzji właścicieli firmy GTW Logistic.
 10. Podczas pobytu na okresie próbnym rekrut nie ma możliwości wzięcia urlopu.
 11. Po pozytywnie zakończonym okresie próbnym osoba zostaje zatrudniona na stanowisko kierowcy podczas trwania jednego z konwojów oficjalnych.
 1. Pojęcie konwój dzieli się na:
  1. Spontaniczny - czyli w trakcie luźniej rozgrywki z minimum jednym kierowcą firmy.
  2. Oficjalny - czyli zorganizowany oraz zapowiedziany z wyprzedzeniem w szczególnym dziale na tachografie przez właścicieli firmy lub przez pracowników.
 2. Na miejscu startu kierowcy powinni pojawić się z podczepionymi ładunkami, zatankowani i naprawieni.
 3. Parkujemy po kolei począwszy od prowadzącego do ostatniego kierowcy. Obowiązuje to w miejscu przerwy jak i po zakończeniu konwoju.
 4. Wyjeżdżamy z postoju w ładzie i składzie. Pierwszy wyjeżdża prowadzący.
 5. Osobą odpowiedzialną za konwój jest jego organizator oraz zarząd firmy, a kierowcy biorący w nim udział mają obowiązek stosować się do poleceń prowadzącego.
 6. Prędkość wyznacza pilot jednak nie powinna przekraczać 90km/h w przypadku Autostrad oraz 75km/h w przypadku landówek, a w miastach stosować się do prędkości wyznaczonych na znakach drogowych.
 7. Każdy kierowca zobowiązany jest do utrzymania dystansu do innego uczestnika minimum 100m.
 8. Podczas trwania konwoju oficjalnego kierowcy i rekruci nie mogą grać w inne gry. Na osobę złapaną zostanie nałożona kara uregulowana przez taryfikator firmy.
 9. Konwój uznaje się za zakończony po otrzymaniu informacji o tym, iż wszystkie osoby oddały ładunki i zrobiły wymagane screeny.
 10. Podczas trwania konwojów każdy uczestnik zobowiązany jest do przebywania na wyznaczonym kanale głosowym wybranym przez organizatora.
 11. Każdy pracownik zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności lub zgłoszenia nieobecności, na nie mniej niż 10 minut przed rozpoczęciem konwoju.
 12. Kierowca który nie wpisze powodu swojej nieobecności, lub wpisze banalne wytłumaczenie, zostanie ukarany zgodnie z taryfikatorem GTW.
 1. Każde wykonane zlecenie pracownik firmy powinien oddać na firmowym tachografie mieszczącym się pod adresem: http://gtwlogistic.pl
 2. Podstawą do zaakceptowania trasy przez dyspozytora jest zachowanie wyznaczonych wymogów.
 3. Do oddawanej trasy należy dołączyć 2 zdjęcia potwierdzające prawdziwość wykonywanego zlecenia tzn.
  1. “Zdjęcie z F6” – wykonywane na początku trasy potrzebne do weryfikacji tonażu przewożonego ładunku oraz momentu rozpoczęcia trasy na którym oprócz czytelnych danych powinien być widoczny “TAB” oraz komenda “/time”.
  2. “Zdjęcie z podsumowania” - potrzebne do wpisania danych w tachograf na którym oprócz czytelnych danych powinien być widoczny “TAB” oraz komenda “/time”.
 4. Maksymalny okres czasu na oddanie trasy nie powinien przekraczać 48h od momentu zakończenia trasy.
 5. Jeśli dane nie będą się zgadzały wpis zostanie dodany do poprawy.
 6. Kierowca ma obowiązek oddania każdej trasy na tachograf bez względu na uszkodzenia spowodowane podczas jazdy.
 7. Spalanie wpisujemy tak jak jest na końcowym screenie np. 350.7. Nie zaokrąglamy tej wartości.
 8. Aby poprawnie wpisać trasę na tachograf należy przenieść na wyznaczone pole wymaganą liczbę zdjęć.
 9. Z każdym 1-szym dniem nowego miesiąca trasy, które nie zostały oddane z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do godziny 23.59 nie będą uwzględniane do limitu na nowy miesiąc. Trasy będą odrzucane. Kierowca powinien trasy z ostatniego dnia miesiąca oddać do końca tego dnia do godz. 23.59.
 10. Spedycja wybierana podczas oddawania trasy jest urozmaiceniem zlecenia jednak często powtarzające błędne lub całkowity brak jej wybrania będzie karany według odpowiednich regulacji w taryfikatorze firmy.
 11. Czas rozpoczęcia oraz zakończenia zlecenia wpisywany podczas oddawania na tachografie powinien zgadzać się z danymi na zdjęciach.
 1. Z powodu iż firma GTW Logistic jest firmą stworzoną głównie do gry w trybie MP na każdego pracownika chcącego oddawać trasy z Single zostają nałożone następujące ograniczenia:
  1. Trasy z trybu Singleplayer można oddawać dopiero po zaliczeniu “Normy GTW”.
  2. Każdy pracownik może oddać maksymalnie 7 tras z trybu Singleplayer w przeciągu jednego tygodnia.
 2. Minimalna długość trasy w trybie Singleplayer to 500 km a maksymalna 3500 km.
 3. Każda trasa zakończona w trybie Singleplayer powinna zostać oddana na tachograf.
 4. Przetrzymywanie nadmiernej liczby zrobionych tras z single będzie surowo karana.
 5. W trybie Singleplayer obowiązują takie same zdjęcia potwierdzające autentyczność trasy jak w trybie MP (czyt. dział VI. pkt 3.).
 6. Osobie złapanej na oszustwach zostanie zabroniony tryb Singleplayer.
 7. W przypadku niezaliczenia przez pracownika “Normy GTW” miesiąca poprzedniego jazda oraz oddawanie tras z Singleplayer zostaje zakazana na okres jednego miesiąca.
 8. Dozwolona jest jazda na wszystkich mapach wydanych do ETS2.
 9. Zakazana jest jazda w trybie Singleplayer podczas trwania konwojów oficjalnych.
 10. W trybie Singleplayer malowanie firmowe jest nieobowiązkowe jednak powinno się używać firmowych modyfikacji na malowanie.
 11. Czas rozpoczęcia oraz zakończenia zlecenia podczas wpisywania na tachografie może być w formie przybliżonej dopuszczalne jest także w tym przypadku używanie jedynie pełnych godzin.
 1. Wydarzenia są nieobowiązkową formą rozrywki w firmie GTW Logistic.
 2. Rozpiska:
  • Minimalna długość trasy z rozpiski wynosi 400 km.
  • Rozpiska wykonywana jest w trybie Multiplayer.
  • W przeciągu jednego tygodnia pracownik firmy może wygenerować oraz dodać maksymalnie dwie rozpiski.
  • Do wygenerowania trasy w grze należy użyć programu Virtual Speditor.
  • Za poprawnie wykonaną trasę pracownik dostaje dodatkowe GTW Coins obliczane poprzez przejechane kilometry na wykonanej trasie.
  • Trasę z rozpiski należy oddać poprzez wybranie w kroku I oddawania trasy „Rozpiska” w rubryce Rodzaj zlecenia oraz następnie wybraniu odpowiedniej trasy wcześniej wygenerowanej.
  • Rozpiska jest dostępna jedynie dla osób posiadających wszystkie dodatki mapowe umożliwiające grę na serwerach ProMods.
 3. Wyzwania:
  1. Wyzwania dzielą się na:
   • “Wyzwanie miesięczne” (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).
   • “Wyzwanie specjalne” (ograniczony czas i nieregularne daty pojawiania się).
  2. Wyzwania wykonywane są w trybie Multiplayer.
  3. Liczba tras do wykonania określana jest przez twórcę.
  4. Minimalna długość trasy z wyzwania określona jest w szczegółach danego wyzwania przez jego twórcę.
  5. Wybór ładunku określany jest przez twórcę wyzwania.
  6. Trasę z wyzwania należy oddać poprzez wybranie w kroku I oddawania trasy „Wyzwanie” w rubryce Rodzaj zlecenia oraz następnie wybraniu odpowiedniego tytułu wyzwania.
  7. Aby trasa z wyzwania została zaakceptowana należy stosować się do wszystkich wymagań wpisanych w szczegółach jeśli takowe są (ciągnik, kolor lub rodzaj naczepy, serwer itp.).
  8. Za poprawnie wykonanie całego wyzwania pracownik otrzymuje GTW Coins określone przez twórcę wyzwania.
  9. Każdy kierowca może dać propozycję wyzwania bezpośrednio do jednego z właścicieli (określając szczegółowe informacje i idee wyzwania).
 4. Special Transport:
  1. Trasa z ładunkiem Special Transport nie może być modyfikowana a liczba kilometrów powinna zgadzać się z danymi z zdjęcia z rynku zleceń.
  2. Trasa z ładunkiem Special Transport oddawana jest jako tryb Multiplayer bez minimalnej liczby kilometrów.
  3. Do oddawanej trasy z ładunku Special Transport należy dołączyć 3 zdjęcia potwierdzające prawdziwość wykonywanego zlecenia tzn.
   • “Zdjęcie z rynku zleceń” - widoczne miasto startowe końcowe oraz dochód i liczba kilometrów.
   • “Zdjęcie z F6” - potrzebne do weryfikacji tonażu przewożonego ładunku.
   • “Zdjęcie z podsumowania” - potrzebne do wpisania danych w tachograf na którym czytelne powinny być wszystkie dane.
 1. Projekt Parkowanie ma na celu poprawę umiejętności parkowania pracowników firmy GTW Logistic.
 2. Udział w projekcie jest obowiązkowy.
 3. Pracownik ma 48h od ogłoszenia wyników na Firmowym Discordzie do Egzaminatorów, aby wyznaczyć dogodny termin przeprowadzenia egzaminu.
 4. Wykonywanie zadania oraz forma losowanie nie będzie w żaden sposób rejestrowana.
 5. Pracownik który nie zgłosi się lub nie stawi się na egzaminie ponosi konsekwencje uregulowane przez taryfikator.
 6. Rekruci dołączający do firmy mają obowiązek zgłoszenia się do osób uprawnionych w celu sprawdzenia lub nauki parkowania.
 7. Kierowca uzyskawszy wynik negatywny z egzaminu, nie ponosi żadnych konsekwencji oraz przysługuje mu prawo do zapisania się na termin dodatkowy z pominięciem losowania.
 8. Stopniowanie rang oraz przydzielane zadanie zależy od poziomu posiadanego przez kierowcę i bezpośrednio wpływa na stopień trudności egzaminu.
 9. Poziomy możliwe do uzyskania przez kierowców z wyłączeniem punktu 9.6:
  1. Poziom I - Młody Kierowca
  2. Poziom II - Kierowca
  3. Poziom III - Starszy Kierowca
  4. Poziom IV - Patron Kierowca
  5. Poziom V - Mistrz Kierowca
  6. Poziom VI - Egzaminator
 1. Certyfikaty są obowiązkowe, brak udziału w nich będzie skutkował nałożeniem punktów karnych, zgodnych z taryfikatorem firmy GTW Logistic.
 2. Ceny certyfikatów, będą ulegały zmianie.
 3. Podczas oddania trasy niezgodnej z posiadanym certyfikatem, dyspozytor ma prawo usunąć trasę.
 4. Rodzaje certyfikatów:
  1. Ładunek Delikatny - ładunek z oznaczeniem “delikatny” (kieliszek) w wyborze zlecenia.
  2. ADR - ładunek z oznaczeniem “ADR” (gazy, płyny łatwopalne, materiały stałe zapalne, toksyczne i zakaźne substancje, substancje żrące) w wyborze zlecenia.
  3. Ładunek gabarytowy - każdy ładunek powyżej masy 24 ton (Heavy Cargo Pack, Special Transport).
  4. Ładunek balastowy - ładunek umieszczony na naczepie niskopodwoziowej oraz platformie.
  5. Double - ładunek umieszczony w naczepie typu Double oraz HCT.
 5. Certyfikat kupowany jest raz bez możliwości późniejszego zwrotu GTW Coins.
 6. Prawo do jazdy z danym rodzajem ładunku/naczepy dostaje się po zakupieniu odpowiedniego certyfikatu.